بـایـستـــ ! ایـنـجـا معـرفـتـــ می فـروشنـد ... به ارزانی بی محـلی هـایـتــــ ...

آغـوش تـو کـه بـاشـد ...

خـواب دیـگــر بـهـانـه ای بـرای خـسـتـگـی نـیسـتــــ ـ

و تـپـش هـای قـلبـت میشـود لالایـی کـودکـانـه ام

کـنــارمــــــ  بـمـــان ....!!

مـیـخــواهـمــــــ

صـبـح چـشـمـانـمــــــ

در نـگـاه تــــو

بـیــدار شــود ...


برچسب‌ها:
+ تاریخ ٢٧ آبان ۱۳٩٢ ساعت ۸:٥٧ ‎ق.ظ نویسنده ♥ آرتـمـیـــس ♥ نظرات ()

در آغـوشــــ مـن دسـتـانـشـــــ را بـاز نـکـرد ..

امــا ....

در آغـوشــــ دیـگـری کـمـربـنــدشـــــ را بــاز کـرد ..!!!


برچسب‌ها:
+ تاریخ ۳ مهر ۱۳٩٢ ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ نویسنده ♥ آرتـمـیـــس ♥ نظرات ()

حـالا کـه رفـتــه ای ...

سـاعـتـهــا بـه ایـن می انـدیشــم کـه چــرا زنــده ام هـنــوز !!؟

مـگه نـگفـتــه بـودم بـی تــو میـمیــرم !

خــدا یــادش رفـتــه اســتـــــ  مــرا بـکشـد ...

یـا تــو قـرار اسـتـــــ  بـرگــردی ؟!....


برچسب‌ها:
+ تاریخ ٥ شهریور ۱۳٩٢ ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ نویسنده ♥ آرتـمـیـــس ♥ نظرات ()

ﻗـﺎﻧـﻌـــــﻢ … !
ﺍﻭ ﻗـﺴﻤـﺖ ﻣــﻦ ﻧﺒــﻮﺩ …!
مــال ﻣـــﺮﺩﻡ ﺑــﻮﺩ …!
ﻗـﺮبــون ﺩلـــــ خـودم ﻛﻪ ﻣــﺎﻝ ﻣــﺮﺩﻡ ﺧـﻮﺭ نـیسـتــــــ !


برچسب‌ها:
+ تاریخ ۱٥ امرداد ۱۳٩٢ ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ نویسنده ♥ آرتـمـیـــس ♥ نظرات ()

غـریـبـه بــود .... آشـنــا شــد !

عــادت شــد .... عـشــق شــد !

هـسـتــی شــد .... روزگـار شــد !

خـسـتــه شــد .... بـی وفــا شــد !

درد شــد .... غـــم شـــد !

زخــم شــد .... کـهـنــه شــد !

دور شــد .... بـیگـانـه شــد !

حـســرت شــد .... فـرامــوش نــشـــد !!


برچسب‌ها:
+ تاریخ ۱٢ امرداد ۱۳٩٢ ساعت ٧:٠٤ ‎ب.ظ نویسنده ♥ آرتـمـیـــس ♥ نظرات ()

دیشـــﺐ ﺧـــﺪﺍ ﺁﺭﻭﻡ ﺻـــﺪﺍﻡ ﻛـــﺮﺩ ﻭ ﮔﻔــــﺖ : ﺧـــﻮﺍﺑﯽ ؟

ﻋﺸـﻘـتــــــ ﺩﺍﺭﻩ ﻗــــﺮﺑﻮﻥ ﯾــــﻜﯽ ﺩﯾــــﮕﻪ ﻣﯿــﺮﻩ ؛

ﺍﻭﻧـــﻮﻗـتــــــ ﺗــــﻮ ﺭﺍﺣﺖ ﺧﻮﺍﺑﯿـــﺪی ... ؟؟

ﻟﺒﺨـﻨــﺪﯼ ﺯﺩﻡ و ﮔﻔﺘــﻢ : ﺧـــﺪﺍ ﺟــونــﻢ !

ﺍﯾـﻦ ﻫﻤـﻮﻥ ﻣﺨـﻠـﻮﻗـﯽ ﻫﺴـﺖ ﻛـﻪ ﻭﻗـﺘـﯽ ﺁﻓﺮﯾـﺪﯾــﺶ

ﺑـﻪ ﺧـﻮﺩتـــــ ﺁﻓـــــﺮﯾﻦ ﮔﻔـﺘـﯽ ....


برچسب‌ها:
+ تاریخ ۱ امرداد ۱۳٩٢ ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ نویسنده ♥ آرتـمـیـــس ♥ نظرات ()

بـه بـعـضیـا بـاس بـگی حـیـفـــــ درد زایـمــان ننـه اتــــــ ـــ ـ  خنثی


برچسب‌ها:
+ تاریخ ٢٢ تیر ۱۳٩٢ ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ نویسنده ♥ آرتـمـیـــس ♥ نظرات ()

یـکـی از فـانـتــزیـام ایـنـه کـه ...

بـا یـه پـســر فـقـیـر دوســت بـشــم

بـعـد از 5،6 مـاه کـه فـهمیـد عـاشـقـشــــــــم

بهـم بـگـه کـه پـسـر بـزرگـتــریــن تـاجــر ایــرانــه

و داشـتـــه عـشـق مـنــو امـتــحـان مـیـکــرده ...

بـعـد منـم نـاراحـت شـم بـاهــاش کـاتـــــ کـنـم !

آخــه مـن اصـــــــلا در بـنــد مــادیــاتــــــ نـیسـتـــم ... نیشخند


برچسب‌ها:
+ تاریخ ۱۱ تیر ۱۳٩٢ ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ نویسنده ♥ آرتـمـیـــس ♥ نظرات ()

پـســر : عـشـقــم رمــز ف-ی-س بــوکـت چـیــه ؟؟

دخـتــر : تــاریـخ روزی کـه بـاهــم دوســت شــدیـــم خیال باطل

پـســر : بـیـخـیــــــال مــن بـه تــــو اعـتـمـــاد دارمــــــ عــزیــز دلـمــــــ ــــ

نیشخند


برچسب‌ها:
+ تاریخ ٥ تیر ۱۳٩٢ ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ نویسنده ♥ آرتـمـیـــس ♥ نظرات ()

بــا هـیــچـــــ مــزه ای عـوض نـمیـکـنـم نـمـکـــــــ چـهــره اتــــــ را ...!

ولــی مـتـعـجـبــــــم !!

از شـیــریـنــی لـبـانـتــــــ در ایــن نـمـکـــــزار ....


برچسب‌ها:
+ تاریخ ٥ تیر ۱۳٩٢ ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ نویسنده ♥ آرتـمـیـــس ♥ نظرات ()