بـایـستـــ ! ایـنـجـا معـرفـتـــ می فـروشنـد ... به ارزانی بی محـلی هـایـتــــ ...

بــرایــشـــــ نـوشتــم : " بــه امیــد فــردایــــــ بهـتــر"

دو هفتـــﮧ بعــد شنیــدمــــ ازدواجـــــ کــــرد ...

بعـدها فهـمیـدمـــ آنــــ روز " الـف" " فــردا " را یـادمـــ رفتـﮧ بــود بنویســمـــ ــ

 +++ از ایــنـــــ هـمــه بـیــــــــ تـفـاوتـیــــــ دیـگـه داره اوقـمــــــ مـیــــ گـیــــرهـــــ ــ ـ

       بـسیــــــ صـبـــر و تـحـملــــــ شـایــد فـرجـیـــــ شــد ...

 ++ بـهـمـــــ مـیـگــن دلـتـنـگـــــ نـبــاشــــ ! هــﮧ ... انـگـار بـه بـرفـــــ بـگیــــ سـرد نـبـاشــــ

 + میـتـرســمـــــ 1 روز بـهـتـــــ بـگمـــــ " دوســتـــــ دارمـــــ " و تــو بـگیـــــ راسـتـشــو بـگـو

   ــ  آدمــا هـرچـقـدر بــزرگـتـــر مـیشــنـــــ دلـشـونـــــ بـیشـتـــر بـغـلـــــ میـخـواد ...

   حـتـــی بیـشـتـــر از وقـتـیــــ کـه بـچـــه بــودنــــــ ــ ـ

  * تــو لـحـظــﮧ هــای داغـونـیـمــــــ فــقـطـ یـــﮧ نـفــــره کــﮧ مـیــــ تـونـــﮧ آرومــمـــــ کـنــﮧ

    اونـــمـــــ هـمــونـیـــﮧ کـــﮧ داغـــونـمــــــ کـــردهـــــ ــ ـ

       


برچسب‌ها:
+ تاریخ ۳٠ آبان ۱۳٩۱ ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ نویسنده ♥ آرتـمـیـــس ♥ نظرات ()