حـــ ـ ــرف دل ...

بــایـــد بـه بـعـضــی هــا گـفـت :

نـاراحــت چـی هسـتــی ، دنـیــا کـه بـه آخــر نـرسیــده !

مــن نـشــد ، یـکی دیـگـه ! تــو کـه عــادت داری ...


++ نسلی هستیـم کـه مهمتـریـن حـرفـای زنـدگـی مـونـو تـایـپ کردیم تـو سـکـوت ...

   + امــروز شـد 2 ســال و 6 مـــاه کـه صـداتــو نشنیــدم ... خنثی

    - دیـگه دارم بـه تـنـهـــایـی عــادت می کـنــــم !

/ 0 نظر / 13 بازدید