حـریـــم تـنـهــایـیـــ ـ ــم ...

  گاهـی دلـم میخواد یکی ازم اجـازه بخـواد  که بـیـاد تـو تنهـاییـم ....

 و مــن اجـازه نـدم !

 و اون بـی تفـاوت به مخـالـفتـم بیـاد تـو

آروم بغلـم کنه و بگـه :

                        مگـه من مـردم که تـنهـا بمـونـی ... !!!

++ چـقـد سـخـت شــده بــرام مـونـدن تـو ایــن روزای بـی هــوا ...

   دلــم بـودن می خـواد ، فـقـط به انـدازه لـحـظـــه ای  ...

     + دلـم واسـه بــارون تـنـگ شــده ! خـوشـحـالـم ک پـایـیــز اومــده قلب

       - در مــورد شـنــاخـت بـعـضـی آدمــا هـنــوز ...... تـــردیــد !

/ 0 نظر / 11 بازدید